Ангел Николаев

Ангел Николаев
Ангел Николаев

   Ангел Николаев e експерт по енергийна политика и икономика в ЧИЕЦ. Той има 15 годишен опит в областта на пазарните проучвания, моделирането и политиката в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и изменението на климата.
   Черноморският изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, насърчаваща сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.